Regulamin

Crazy Land - plac zabaw dla dzieci

 1. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 12.
 2. Korzystanie z Placu Zabaw możliwe jest po nabyciu biletu min. 60 minutowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Przekroczenie czasu na jaki zostało dziecko przyjęte na Plac Zabaw rodzi obowiązek opiekuna do dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica, lub pełnoletniego opiekuna.
 5. Dziecko przebywające na Placu Zabaw bawi się samo lub wraz z innymi dziećmi. Pracownicy sprawują ogólny nadzór nad dziećmi przebywającymi na Placu Zabaw polegający jedynie na obserwowaniu bawiących się dzieci i interweniowaniu w przypadku zauważonych zachowań mogących być przyczyną wypadku, natomiast bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje jego opiekun.
 6. Z wyjątkiem grup zorganizowanych (pod opieką personelu przedszkolnego/szkolnego) dzieci muszą pozostawać pod opieką rodziców (pełnoletnich opiekunów).
 7. Jeden rodzic/opiekun może przebywać na Placu Zabaw (za wyjątkiem konstrukcji) wraz z dzieckiem lub na własną odpowiedzialność pozostawić dziecko pod opieką personelu.
 8. Samodzielnie pozostawić można dziecko w wieku powyżej 5 lat, po wcześniejszej akceptacji tej decyzji przez personel.
 9. Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 10. Personel może odmówić przyjęcia, lub wyprosić z Placu Zabaw dziecko, które sprawia problemy wychowawcze lub stanowi potencjalne zagrożenie dla innych dzieci.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na Plac Zabaw założyć jednorazowe ochraniacze na obuwie, lub zdjąć obuwie.
 12. Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.
 13. Na Sali zabaw preferowany jest strój sportowy. Zabrania się zabawy w bieliźnie i bez okryć górnych.
 14. Rodziców lub opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartości kieszeni pozostały w szatni. Prosimy również o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu bawiących się na Placu dzieci.
 15. Dzieci korzystają z toalety tylko pod opieką opiekunów lub personelu.
 16. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ ŻUCIA GUMY PODCZAS ZABAWY
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE PLACU ZABAW
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA PO WEWNĘTRZNYCH ŚCIANACH (SIATKACH) KONSTRUKCJI
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY
  • POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA
  • NIE MOŻNA WCHODZIĆ NA OBSZARY, KTÓRE SĄ WYŁĄCZONE Z ZABAWY NP. OBSZAR ZA KONSTRUKCJĄ
  • NIE WOLNO NISZCZYĆ KONSTRUKCJI, ZABAWEK LUB ELEMENTÓW WYSTROJU.
 17. Na terenie Placu Zabaw dla dzieci obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wnoszenia oraz spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 18. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie). W terminie 7 dni są zobowiązani do odkupienia zniszczonego przedmiotu, uiszczenia opłaty za szkodę, lub naprawienie jej.
 19. Za rzeczy pozostawione, lub zagubione na placu firma nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 21. Wyjście z Placu Zabaw oznacza utratę zakupionego biletu.
 22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Placu Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt personelowi na piśmie a następnie dostarczyć do naszej placówki opinię lekarską.
 23. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Placu Zabaw.
 24. Właściciel oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i osób nie przestrzegających regulaminu.
 25. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY !

Crazy Land - sala zabaw dla dzieci.

Zapraszamy

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Dokładne informacje w Polityce prywatności.